Maandelijks archief: februari 2015

Naar een nieuw Jeugdontmoetingscentrum?

Tijdens de recentste gemeenteraadszitting van 29/01/15 is het idee van een jeugdontmoetingscentrum terug nieuw leven in geblazen.

Door de aanpassing van het gemeentelijke reglement op de huur van zalen en het uitlenen van materiaal, komt het administratieve gebouw van infrax, gelegen in de Vredekaai, terug in de kijker om te bestemmen tot jeugdontmoetingsruimte.

Aangezien de huidige kantine van de Brandweer niet langer dienst kan doen als ontmoetingsruimte voor het verenigingsleven, werd gekozen om het infraxgebouw in het zalenreglement op te nemen.

Ziehier mijn tussenkomst uit de gemeenteraadszitting van 29/01/15 naar aanleiding van de wijziging van het zalenreglement:

Wij gaan als fractie akkoord met de huidige wijziging. Wij juichen toe dat het administratieve lokaal van het vroegere Infraxgebouw nu dienst zal doen als gemeentelijke zaal om ontmoetingsactiviteiten te organiseren (Misschien is dit wel een opstap voor de uiteindelijke inrichting van het jeugdontmoetingscentrum, want de plannen hiervoor zijn reeds uitgetekend en positief geadviseerd door de jeugdraad).

Wij hebben wel nog een bedenking bij het tarief voor de huur van de zaal. We hebben gemerkt dat de tarieven van het brandweerlokaal gewoon zijn overgenomen, terwijl de capaciteit van het aantal toegelaten personen is gehalveerd, net zoals de oppervlakte die bijna met 2/3 afneemt. Dit kan volgens ons niet de bedoeling zijn, tenzij het hier om een vergissing gaat natuurlijk.
In elk geval is de capaciteit van de polyvalente bibliotheekzaal vergelijkbaar met deze van het vroegere VEM-gebouw. Voor de bibliotheekzaal betaalt men dan zowel voor dag- als nachttarief 5 euro, terwijl men voor het lokaal van de VEM dan respectievelijk 50 en 75 euro zou betalen.

In elk geval wensen wij de opname van het infraxgebouw goed te keuren, met dien verstaande dat de tarieven worden aangepast naar analogie met de tarieven van het bibliotheekzaaltje.

De goedkeuring van de recentste wijziging neemt wel niet weg dat wij ons nog steeds niet kunnen vinden in de geest van het reglement. De verenigingen die aangesloten zijn bij de gemeentelijke adviesraden kunnen immers nog steeds niet gratis gebruik maken van de gemeentelijke zalen en dienen nog steeds zelf de stoelen en tafels op te halen en terug te brengen.

Wij zullen ons dus blijven verzetten tegen dit reglement, met die nuance dat we de wijziging die nu voorligt wel zullen goedkeuren, teneinde van het infraxgebouw een opstap te maken voor de realisatie van het uiteindelijke jeugdontmoetingscentrum

Verder diende ik ook een agendapunt in over de nog steeds niet toegankelijke containers voor het jeugdopbouwwerk, Mijn interventie zie je hieronder:

De containers die via de middenschool SV Zomergem werden geschonken aan het jeugdopbouwwerk, zijn nog steeds ontoegankelijk.

Zij werden geplaatst op 7juli 2014, maar staan nog steeds niet op de toegewezen plaats, ondanks de belofte dat deze containers operationeel zouden zijn voor de winter.
Een paar projecten van het jeugdopbouwwerk zijn nog steeds niet van start kunnen gaan en het zaaltje achter de bibliotheek is niet langer geschikt om de continuïteit van het jeugdopbouwwerk te garanderen wegens het polyvalent karakter van de zaal.

Als fractie vragen wij dan ook zo snel mogelijk een oplossing voor dit probleem, zodat de jeugdopbouwwerking in Zelzate een vaste stek heeft waarin ze activiteiten kan organiseren en van waaruit ze haar werking verder kan ontplooien, want het jeugdopbouwwerk is volgens ons van vitaal belang. Het geeft jongeren de kans om hun tijd te besteden op een zinvolle manier wanneer ze de weg niet vinden naar het aanbod van jeugd-en sportverenigingen.

Ik hoor dikwijls onze burgemeester zeggen dat veiligheid geen onderwerp mag zijn van besparingen, en we zijn het daarmee eens, maar wij beschouwen veiligheid wel als een breed begrip dat niet enkel gaat om het repressieve, maar ook om het preventieve. Vandaar dat het jeugdopbouwwerk zo belangrijk is, het moet volgens ons deel uitmaken van een jeugdbeleid en bij uitbreiding ook van een veiligheidsbeleid.

Je hebt als beleid vaak twee opties. De andere kant op kijken en meer repressie organiseren als jongeren zich misdragen. Je kan dan Gas-boetes uitschrijven, hen laten berechten via snelrechtprocedures en ze tijdelijk isoleren van de samenleving, je kan camera’s plaatsen en meer blauw laten patrouilleren…

Of je kan investeren in het sociaal weefsel. Daarom is het jeugdopbouwwerk zo fundamenteel, omdat het jongeren tracht te ‘empoweren’ door hen te omkaderen, te begeleiden en verantwoordelijkheid te geven. Door hen het gevoel te geven dat ze daadwerkelijk iets betekenen en een zekere verantwoordelijkheid kunnen dragen, krijgen ze terug het gevoel dat ze er bij horen.

Vandaar dat het jeugdopbouwwerk meer is dan tijdelijke overlastbestrijding, het is een investering in ons sociaal weefsel om bronnen van geweldpleging of vandalisme in de kiem te smoren. Wij verzoeken het college daarom zo snel mogelijk werk te maken van de toegang tot de containers van het jeugdopbouwwerk.

containers jeugdopbouwwerk

containers jeugdopbouwwerk

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20150713_01775151