Maandelijks archief: mei 2014

SAM_1616

Actie voor behoud van het gratis containerpark in Zelzate op 03/05/14

Deze voormiddag om 9.00Hr verzamelde de PVDA+ aan de in-en uitgang van het recyclagepark te Zelzate om er te protesteren tegen het betalend maken van het containerpark. Het bestuur voert hiermee een nieuwe belasting in en laat de recyclerende burger betalen voor de afschrijving van 2 dure weegbruggen ( 130.000 euro ). Veel Zelzatenaren zullen vanaf nu niet langer positief geprikkeld worden om hun afval te recycleren en aan te voeren op het containerpark, want dit wordt niet langer beloond ( kosteloos), maar bestraft ( nieuwe belasting). Het bestuur had er beter aan gedaan om identiteitskaartcontrole aan de ingang van het containerpark op te voeren om het afvaltoerisme uit andere gemeentes tegen te gaan. Dit zou al een gevoelige daling van het aangeboden afval opleveren en scheelt een pak in de verwerkingskosten.

Zie hieronder de belangrijkste argumenten waarom wij tegen een betalend containerpark zijn, op basis van de commissie van 11/02/14:
1) De logische opeenvolging van een voorbereidende commissie, beraadslaging in gemeenteraad en communicatie via de pers wordt eens te meer door het college niet gerespecteerd, wat maakt dat deze commissie de zoveelste is in de categorie “vijgen na Pasen” na Rosteijne en het éénrichtingsverkeer in de E.Caluslaan. Democratie na datum dus. Men belegt een commissie wanneer de weegbrug reeds door de gemeenteraad werd gejaagd wat ons voor voldongen feiten stelt en deze schijncommissie dus overbodig maakt

2) Er is geen draagvlak voor het betalend maken van het containerpark ( reeds 1500 petities opgehaald tegen betalend maken van containerpark )

3) De vervuiler betaalt niet, maar de burger die recycleert wordt hier gestraft. De Zelzatenaar is één van de best recyclerende Vlamingen, door het gratis containerpark ( positieve stimulus om te recycleren) nu is er een negatieve prikkel: recyclage wordt blijkbaar niet langer beloond, maar belast, wat sluikstorten stimuleert

4) In een artikel van het Nieuwsblad van 8 januari staat te lezen dat door verhoogde controles van de identiteitskaart aan de ingang van het recyclagepark afvaltoerisme heel efficiënt kan worden tegengegaan en ontraden. In het artikel staat letterlijk, ik citeer: ‘Er zijn al behoorlijk veel weigeringen geweest en dat betekent dat de kans nu groter is dat er enkel nog Zelzaats afval afgegeven wordt en dat zal hopen schelen in de verwerkingskosten’, legt Dirk Strubbe van de afvalintercommunale IDM uit’. Dit veegt alle vorige argumenten van dit college van tafel wanneer zij de kostelijke weegbruggen ten bedrage van 132.000 euro noodzakelijk achten om het afvaltoerisme tegen te gaan. Dit werd door onze fractie meermaals aan de kaak gesteld in vorige zittingen. Deze dure weegbruggen schieten hun doel dus voorbij

5) Het ware dus beter geweest om eerst een bepaalde periode met de huidige infrastructuur en personeel de controle aan de ingang op te voeren en daarna te evalueren, zoals Mr Strubbe in het artikel ook aangeeft ( een aanzienlijke daling in aangeboden afval en dus ook lagere verwerkingskost) en dan pas een commissie te organiseren. Maar helaas stapte men eerst naar de pers om te melden dat het containerpark betalend wordt, jaagde men dan de weegbruggen door de gemeenteraad en belegt men nu een commissie. Men is dus niet bekommerd om het afvaltoerisme, men wil de Zelzatenaar enkel nog meer op kosten jagen. Men kan nu ook elk jaar de verschillende tarifering per categorie verhogen, naar analogie met de ophaling van grofvuil, allemaal onder het mom van de vervuiler betaalt.

6) In het huidige reglement staat ook dat mensen buiten Zelzate mits het aanschaffen van een pas van 25 euro eveneens toegang hebben tot het recyclagepark, tegen hetzelfde tarief behalve dan die van de gratis afvalfractie, die 0.5 euro/kg bedraagt. Dit is vrij ironisch gezien men met deze maatregel eigenlijk de mensen buiten Zelzate tot 300 kg afval per 0.1 euro/kg kan laten aanbieden vooraleer het duurder wordt dan bij de Zelzatenaar, want die betaalde een milieubelasting van 55 euro om de eerste 500 kg gratis te kunnen deponeren. Een beetje wrang als men oorspronkelijk het afvaltoerisme wilde tegengaan terwijl een deel van de Zelzatenaren meer zal betalen voor hun aangevoerde afval dan mensen die buiten Zelzate komen.

7) Het luik ‘betreding van het recyclagepark’ in het nieuwe reglement is te gek voor woorden, men dient 3 aparte fracties achtereenvolgens aan te bieden om te vermijden dat men bij het wegen getarifeerd zal worden volgens de hoogste categorie. Dit zal op drukke momenten, bv. op zaterdagmiddag, een ware heksenketel worden, waar je misschien beter een politieagent zal laten aantreden om het op-en afrijden in goede banen te leiden. Dit is nogmaals een argument voor het invoeren van een beurtenkaart, waar mensen niet op basis van het gewicht, maar op basis van een vast aantal beurten hun afval gratis kunnen aanbieden, wat overigens binnen de krijtlijnen van het Vlarema blijft. In combinatie met identiteitscontroles bespaart ons dit 2 dure weegbruggen, verkeerschaos op het recyclagepark, een afname in het afvaltoerisme en een gemeente waar de stimulans tot sluikstorten wordt weggenomen.

8) Daarnaast heb ik ook vragen bij de afname van de afvalstroom in Lochristi sinds de invoering van de weegbrug op 1 januari 2011. In vergelijking met 2010 zien we een afname van 200 kg aangevoerd afval per persoon. Waar is dat afval naartoe? Alleszins geen afvaltoerisme in Zelzate, want het aangevoerde afval neemt zelf af in 2012. Dit bewijst dat het sluikstorten is toegenomen, waar jammer genoeg ook een maatschappelijke kost tegenover staat