07/02/17: Zelzate eindelijk budget…….maar zonder een extra bijdrage van de stekste schouders

Uit Het Laatste Nieuws:
ZELZATE 08/02/2017 – 02u50
Derde keer, goede keer: budget en meerjarenplan eindelijk goedgekeurd

Zelzate heeft eindelijk een goedgekeurd budget voor 2017. Weliswaar zonder de steun van oppositiepartijen sp.a en PVDA+, dat nog probeerde om er een nieuwe oppervlaktebelasting door te krijgen die de gemeentekas jaarlijks 400.000 euro moest opleveren.
Nadat burgemeester Frank Burgemeester (VLD-SD) in december en januari geen meerderheid vond voor zijn budget en meerjarenplan, werden beiden gisteren wel goedgekeurd. Bruggeman moest daarbij onder druk van coalitiepartner N-VA wel een aantal toegevingen doen. Zo voorziet de gemeente 225.000 euro extra voor de heraanleg van het busplein, 20.000 euro voor de verharding van de parking aan de Vredekaai en 6.000 euro voor de brandveiligheid van de jeugdcontainers op de Chalmetlaan.

Oppositiepartijen sp.a en PVDA+ vonden het voorstel allesbehalve ver genoeg gaan. “Dit blijft een keihard besparingsbeleid. Hoe leeg kan een lege doos zijn”, stelde Brent Meuleman (sp.a). Steven De Vuyst (PVDA+) probeerde nog om er een nieuwe oppervlaktebelasting door te krijgen. “Het gaat om een progressieve belasting waarbij we de breedste schouders de grootste lasten willen laten dragen. Door ArcelorMittal, Jan De Nul, Fluxys, Rütgers en Terranova extra te belasten zou de gemeente jaarlijks 400.000 euro opstrijken. Geld dat direct kan geïnvesteerd worden in de gemeente. Bovendien biedt het mogelijkheden om de kleine zelfstandigen en KMO’s jaarlijks een belastingvermindering van 100 euro per jaar te bezorgen.” De meerderheid ging evenwel niet op het voorstel van PVDA+ in. (KVZ)

100 % voor het jeugdopbouwwerk

Gemeenteraad 29/02/16 Punt 8: Jeugdopbouwwerk

JOW

Beste Burgemeester en schepenen,
U kan hier vandaag zien hoezeer het jeugdopbouwwerk wordt gedragen en ondersteund in deze gemeente, meer nog, het zijn de jongeren zelf die inzien hoe belangrijk het jeugdopbouwwerk is door hier zo massaal aanwezig te zijn op deze raadszitting.

Er werd een petitie gelanceerd, een mars georganiseerd, en vele scholieren en jongeren van het JOW zijn in de weer geweest om handtekeningen op te halen. Door deze grote mobilisatie van de jongeren in deze gemeente bent u zelf al moeten afstappen van de geplande afbouw van een voltijdse naar een halftijdse bezetting van de JOW.

Zoals het nu voorligt, zal de JOW 4/5 worden ingezet, wat op zich terug een stap in de goede richting is, maar jammer genoeg niet voldoende. De zomerkampen en de speelpleinwerking komen hiermee in het gedrang. Voor de jeugd moeten we voluit gaan, want we gaan geen 80% voor de jeugd, maar 100 % voor de jeugd. De blinde hakbijl zetten in alles wat met dienstverlening en de versterking van het sociale weefsel te maken heeft, getuigt volgens mij niet echt van een doordacht beleid.

Het was in de nasleep van het jammerlijke gebeuren op Summerswitch 6 jaar geleden dat er in plaats van een fuifverbod, nachtklok en camera’s een jeugdopbouwwerker werd aangesteld, mede onder druk van de jeugdraad. Sindsdien moeten we ook erkennen dat door het preventief werken met jongeren de veiligheid alleen maar toegenomen is.

Jammer genoeg beschouwen jullie kwetsbare jongeren nog steeds als tijdelijke problemen, waar tijdelijke oplossingen voor geboden moeten worden. Maar moeten we dan werkelijk opnieuw wachten tot een nieuwe ‘Colruyt-bende’ in Zelzate opduikt? Het is een bekommernis die veel burgers bezig houdt.
Daarom willen we een beleid waarin het jeugdopbouwwerk wordt beschouwd als een permanente taak en verantwoordelijkheid van deze gemeente. Dat is immers een langetermijnvisie waar duurzame resultaten mee bereikt kunnen worden, wat we ook hebben vastgesteld de voorbije jaren.

In plaats van te besparen zou u zelf meer moeten doen, want het is een regelrechte schande dat de containers op het speelpleintje in de Chalmetlaan nog steeds niet in orde zijn. Het is al het derde jaar op rij dat ik op de gemeenteraad moet vragen om de containers instapklaar te maken voor het JOW.
Nu en dan wordt de technische dienst in allerijl opgevorderd door de burgemeester wanneer hij het nodig vindt, maar wanneer zal de technische dienst eens worden ingeschakeld om een belofte van bijna 3 jaar oud waar te maken? Wanneer krijgt het jeugdopbouwwerk eens de prioriteit die ze verdient? Wat ons betreft liever vandaag dan morgen….

Als we alles optellen wat in deze voorbije legislatuur al beknibbeld is op dienstverlening naar de jeugd toe ( uitleenreglement van stoelen en tafels, zalenreglement), verminderde maaibeurten voor de terreinen, tarieven verhogen van speelpleinwerking, het inkorten van 10 % van subsidies aan het lokale jeugdbeleid ( wat regionaal werd doorgedrukt, maar het zijn wel dezelfde partijen die hier ook de plak zwaaien, bovendien is er volgens de VVJ geen decreet lokaal jeugdbeleid meer waardoor de subsidies niet langer specifiek naar lokaal jeugdbeleid gaan, maar worden toegevoegd aan het gemeentefonds)

Bovendien wordt al 50 % bespaard op het inzetten van onze jeugdconsulent en dan is er nog het uitblijven van het jeugdontmoetingscentrum en nu ook nog de besparing op de JOW. Ik begin te begrijpen als men zegt: “dit bestuur laat de jongeren in de kou laat staan!”
Laten we daarom van koers veranderen en investeren in onze jeugd, ze verdient beter dan dit, want zij draagt de toekomst in zich.

Daarom vragen wij om dit punt te amenderen. In plaats van een 80% FTE willen wij dat de JOW voor 100% wordt ingezet. Graag vragen wij hiervoor de stemmig.

Gemeenteraad september 2015: Lokaal opvanginitiatief voor vluchtelingengezin

Zelzate zal een huis van het OCMW ter beschikking stellen om 1 vluchtelingengezin op te vangen. Zelzate reageert hiermee op de vraag van secretaris voor asiel en migratie, Theo Francken, om middels een LOI ( Lokaal Opvanginitiatief) één gezin per gemeente op te vangen.

Eerst bleek uit een reactie van OCMW-voorzitter Laureys dat Zelzate niet zou deelnemen aan dit initiatief, daar er geen plaats zou zijn voor een gezin wegens de nu al lange wachtlijst en de overbelaste sociale dienst van het OCMW.

Gelukkig veranderde het college gisteren het geweer van schouder, ondermeer na deze interventie:

De beelden van de vluchtelingenstroom die op gang kwam na de gewapende conflicten in het Midden-Oosten en Libië laten niemand onberoerd. Duizenden mensen vonden reeds de dood in en rond de Middellandse Zee toen ze probeerden de oversteek te maken vanuit Noord-Afrika. Voor diegenen die de oversteek overleefden wacht nu een moeizame zoektocht naar veiligheid en onderdak in een vreemd continent waar de winter niet lang op zich zal laten wachten.

1) Mensen ontvluchten hun land niet voor hun plezier, maar omwille van oorlog, ontbering, vervolging of extremistische groeperingen die geen respect hebben voor mensenrechten. De humanitaire nood is dus reëel en ernstig. De meeste vluchtelingen uit Syrië, Lybië, Irak en Afghanistan willen liefst terugkeren naar hun vaderland als de situatie daar terug veilig en stabiel wordt. Ik vermeld dit om alle leugens, misleiding en haatzaaierij ten aanzien van vluchtelingen te ontkrachten, want sommige rechtse politici en partijen grijpen dit gretig aan om verdeeldheid te zaaien en mensen af te leiden van de oorzaken van dit conflict. Sommige politici gaan zelfs beschamend ver door vluchtelingen in aparte sociale categorieën te willen onderbrengen. Het discours van deze politici gaat trouwens regelrecht in tegen de conventies van Génève die ons land in 1951 ratificeerde om vluchtelingen dezelfde gewaarborgde mensenrechten te geven als de inwoners van het gastland. Tijdens de twee wereldoorlogen vluchtten ook zeer veel landgenoten naar Nederland, Groot-Brittannië of de VS via de Red Star Line omwille van oorlogsomstandigheden. We mogen dit absoluut niet vergeten.

2) De oorzaken van deze vluchtelingenstroom is gelegen in de recente militaire interventies in het Midden-Oosten, waar ons land jammer genoeg ook een verpletterende verantwoordelijkheid in draagt via haar lidmaatschap van de NAVO en haar wapenleveringen aan de grootste sponsor van het sektaire geweld in Syrië, Libië en Irak, namelijk: Saudi-Arabië. Daar wordt jammer genoeg altijd zedig over gezwegen in de analyse van de vluchtelingenproblematiek. De inmenging en destabilisering van Afghanistan, Irak, Libië en Syrië (in die volgorde) door de bombardementen van de NAVO en de steun van sektair geweld in deze landen om bepaalde regimes ten val te brengen, hebben oorlogssituaties gecreëerd en vluchtelingenstromen op gang gebracht.

A) Eerst zagen we de oorlog met Afghanistan, waar België na 9/11 de VS steunde in een bommencampagne tegen de Taliban. De Taliban nota bene die ze ironisch genoeg zelf aan de macht hadden gebracht eind jaren 80 – begin jaren 90 in de strijd tegen de toenmalige Sovjet-Unie. Al-quaeda en Bin Laden zijn namelijk getraind en grootgebracht door de VS, maar nadien zijn deze monsters aan hun meesters ontsnapt. De VS rechtvaardigde deze oorlog uit zelfverdediging zonder enig bewijs te leveren van de medeplichtigheid van de toenmalige Afghaanse staat aan de terreur van Al-Quaeda. De VS handelde dus zonder enig internationaalrechtelijk mandaat van de Verenigde Naties en richtte met een bommencampagne een ware ravage aan in Afghanistan. Het bewapende en trainde op zijn beurt terug milities en groeperingen om de Taliban te destabiliseren en dompelde het land onder in een burgeroorlog, waardoor vluchtelingenstromen op gang kwamen waar wij, in het kader van de NAVO, ook verantwoordelijk voor zijn.

B) Dan zagen we de oorlog in Irak in 2003. Zonder enig bewijs van betrokkenheid met Al- Quaeda en zonder enig bewijs voor het bezit van massavernietigingswapens ontketende de VS een illegale oorlog tegen het Irakese volk, die tot op vandaag nog steeds voortduurt en geëvolueerd is tot religieus sektair geweld. Net zoals de vroegere kolonisators uit de 19e eeuw probeerde de VS Irak te verdelen in 3 provincies en wakkerde het tegenstellingen aan binnen de bevolking op basis van religieuze en etnische lijnen, want een land is zo makkelijker te bezetten en oliebronnen zijn ook makkelijker te ontginnen wanneer een land ten prooi valt aan verdeeldheid (Divide et Impera). De VS sponsorden dus sektaire groeperingen om het Ba’ath-regime van Saddam Hoessein te doen vallen en IS(IS) nestelde zich in dat vacuüm. Ons land verleende in het kader van de NAVO ook doorgang tot de militaire transporten van de VS in de haven van Antwerpen om in Irak dood en vernieling te zaaien. Na bijna 12 jaar oorlog en burgeroorlog en nu door de verschrikkingen van IS, zijn er dus vluchtelingenstromen op gang gekomen.

C) In 2011 krijgen we de volgende episode. Naar aanleiding van de Arabische lente die plaatsgreep in verschillende Arabische landen ( Tunesië, Egypte, Syrië, Libië ) schoot de NAVO in actie om opeens het geweer moreel van schouder te veranderen. Opeens waren de Ben Ali’s, Moebaraks en Assads, die we 40 jaar lang openlijk hadden gesteund, gewetensloze dictators en onderdrukkers geworden van democratie en vrijheid. Van hypocrisie gesproken! Europa wist dat Khadaffi Afrikaanse gelukzoekers tegenhield in Libië om de oversteek te maken via de Middellandse zee en steunde hem daarin. Libië tekende de conventies van Genève niet en daarom bleven duizenden vluchtelingen verstoken van elementaire mensenrechten, met medeweten van Europe Frontex, de organisatie die de buitengrenzen beschermt van de Europese Unie. Maar de Arabische lente was een feit en in plaats van de democratische opstand van de Libiërs in bepaalde steden moreel en diplomatisch te ondersteunen, verkoos men terug het bommentapijt en de vernietiging van de Libische infrastructuur ( wegen, ziekenhuizen, industrie) en werkte men samen met religieus-extremistische organisaties zoals het LIFG ( Libyan Islamic Fighting Group). Twee maten en twee gewichten: Waar men zogezegd de oorlog ontketent tegen de ‘terreur’, steunt men in andere landen dezelfde groeperingen die bepaalde regimes moeten doen vallen. Dat de leider van dit LIFG, Belhadj, een voormalig Al-Quaeda kopstuk was en werd genoemd voor de betrokkenheid bij de bomaanslagen in Madrid in 2004, deerde niet. Libië is nu herschapen in een Middeleeuwse woestenij waarin rivaliserende machtscentra elkaar bestoken door middel van bendeoorlogen in de straten van Tripoli, Misrata en Sirte. Ook dit brengt dus sinds 2011 vluchtelingenstromen op gang, waar wij als land verantwoordelijk voor zijn. Alle partijen in het parlement, behalve PVDA+, keurden deze NAVO-interventie immers goed.

D)Niet zolang daarna begon de voorlopig laatste episode van inmenging in het Midden-Oosten: Syrië. Dit land is eveneens sinds 2012 herschapen in een verdeeld en verscheurd land waar een paar belanghebbende (regionale) grootmachten een verpletterende verantwoordelijkheid in dragen. De gerechtvaardigde democratische opstand tegen Assad groeide uit tot een ware burgeroorlog waar Saudi-Arabië, bondgenoot van het Westen, samen met de VS een grote verantwoordelijkheid in dragen. Elk heeft zo zijn belangen in de regio. De VS ziet het Assad-regime liever verdwijnen omdat het zich op dezelfde lijn bevindt als Hezbollah( Libanon) en Iran tegenover Israël en omdat het een bedreiging vormt voor de geostrategische positie van de VS in het Midden-Oosten. Het steenrijke Saudi-Arabië dat sinds de jaren 70 overal actief jihadistische bewegingen sponsort, waaronder nu ook IS, ziet Assad liever verdwijnen omdat Syrië een seculiere staat was waar kerk en staat gescheiden waren en omdat Assad bondgenoot is van het Sji’itische Iran dat door Saudi-Arabië omwille van ideologische gronden wordt bestreden. Als land dragen wij hier ook een verantwoordelijkheid omdat na de VS, België de belangrijkste wapenexporteur is naar Saudi-Arabië, die op zijn beurt deze wapens doorsluist naar de barbaren van IS die in Syrië een ware terreur aanrichten onder de bevolking. Ook dit brengt een vluchtelingenstroom op gang sinds 2012.

3) Omwille van onze verantwoordelijkheid in al deze brandhaarden dienen we nu ook solidair te zijn met de slachtoffers van oorlogsgeweld in het Midden-Oosten, zoals onze voorouders tijdens de twee wereldoorlogen ook internationale hulp en solidariteit kregen aangeboden van naburige landen. Daarnaast mogen we ook niet vergeten dat de omringende landen van deze conflictgebieden het overgrote deel van deze vluchtelingen opvangen. In het geval van Libanon gaat het om 1,2 miljoen Syrische vluchtelingen op een totale Libanese bevolking van 4,5 miljoen inwoners. In Turkije vonden 1,6 miljoen gevluchte Syriërs onderdak. In Europa gaat het over 200.000 mensen. Dat is slechts 0,027 procent van de totale Europese bevolking. Wanneer we dit percentage berekenen op de Zelzaatse bevolking, dan betekent dit 3 à 4 personen, of 1 gezin.

Zoals gezegd, heeft België de conventie van Génève getekend, hierdoor verbond ons land zich ertoe bescherming te verlenen aan vluchtelingen die verblijven op het Belgische grondgebied. Door de huidige toevloed aan vluchtelingen zijn de federale opvangplaatsen te beperkt en kwam er een vraag van de staatssecretaris voor asiel en migratie, Theo Francken, om extra lokale plaatsen te voorzien voor vluchtelingen. 85% van de Vlaamse gemeenten engageert zich om op deze oproep in te gaan.

Zelzate kan zich hierbij aansluiten door een LOI op te richten en zich te ontfermen over minstens 1 vluchtelingengezin. De financiering gebeurt door de federale overheid. De sociale dienst van het OCMW heeft de ‘know how’ om dit gezin te begeleiden op vlak van huisvesting, voeding, medische verzorging, onderwijs, etc. Voor een locatie kan in overleg met de sociale huisvestingsmaatschappij gezocht worden naar een woning die momenteel leeg staat maar toch geschikt is voor de tijdelijke opvang van een gezin.

Gemeenteraad september 2015: Zelzate TTIP-vrij?

Het TTIP kan zeer grote gevolgen hebben op onze toekomstige leef, woon-en werkomstandigheden, vandaar ook de noodzaak van sensiblisering en bewustmaking!

Zie hieronder mijn interventie in de gemeenteraad:

Wat nu volgt lijkt misschien een ver–van-ons-bed-show en niet direct een voorwerp voor de gemeenteraad, maar niets is minder waar. De Impact op de gemeentelijke autonomie en op het welzijn en de gezondheid van onze inwoners kan groot zijn. Ik verklaar me nader:

Sinds 2 jaar zijn er tussen de Europese Unie en de VS gesprekken en onderhandelingen aan de gang om een vrijhandelszone te creëren tussen deze twee grote economische handelsblokken. Zoals zo vaak worden deze onderhandelingen gevoerd ver van het publiek en zonder democratische controle of verantwoording. Bij dergelijke onderhandelingen wordt ons vaak voorgespiegeld dat er economische groei en meer welvaart zal ontstaan voor de burgers van beide partijen.

Jammer genoeg zien we in de realiteit vaak het omgekeerde gebeuren en zijn het meestal de multinationals die er het meest wel bij varen.Dat is ook het geval bij het TTIP, dat staat voor Trans-Atlantic Trade and Investment Partnership. Het wordt in het grootste geheim onderhandeld door de ‘consultants’ en vertegenwoordigers van de grootste Europese en Amerikaanse multinationals in de achterkamers en lobbygroepen van de Europese Unie. Om dit aanschouwelijk te maken: 520 van de 560 lobbyisten met wie de Europese ambtenaren rond de tafel zaten om onderhandelingen over het TTIP te voeren, waren lobbyisten van de zakenwereld. Dat is 92 % van alle ontmoetingen.

In dit vrijhandelsakkoord zullen Amerikaanse en Europese normen, standaarden en regelgeving op het vlak van voedselveiligheid, consumentenbescherming, milieu en sociale bescherming worden gelijk getrokken (lees worden afgebouwd) Men doet dit naar eigen zeggen om alle mogelijke handelsbelemmeringen uit de weg te ruimen. Zo zullen de Amerikaanse voedselexporteurs niet langer gehinderd worden door onze strenge wetgeving rond GGO’s of strenge regulering rond het gebruik van kankerverwekkende stoffen in voedselproductie, denk maar aan de chloorkippen. Onze veiligheid komt dus in het gedrang. Het Europese voorzorgsbeginsel wordt door het TTIP dus in twijfel getrokken in naam van de handel, onder meer inzake pesticiden en hormonen.

Amerikaanse multinationals kunnen ook onze sociale bescherming onder vuur nemen, omdat arbeidswetgeving en loonbeleid eveneens als handelsbelemmerend kunnen beschouwd worden. Vandaar dat ook onze vakbonden ( ABVV-ACV en ACLVB) zich kanten tegen het TTIP via de Belgische coalitie voor waardig werk. De vakbonden zijn namelijk bang dat de zwakke en gebrekkige Amerikaanse sociale bescherming ervoor zal zorgen dat onze sterke sociale bescherming zal worden afgebouwd in het kader van vrije concurrentie: de zogenaamde ‘race to the bottom’ waardoor sociale dumping onstaat.

Bovendien zit in dit verdrag een ‘paard van Troje’ verscholen. Er is namelijk een onafhankelijke privé-rechtbank, het ISDS : investor-state dispute settlement, dat schadeclaims van investeerders zal behandelen die naar eigen zeggen zouden benadeeld worden door de sociale bescherming of andere wetgeving van een land. Zo kan het minimumloon onder vuur komen te liggen wanneer een Amerikaanse investeerder vindt dat hij gediscrimineerd wordt omdat er in de VS geen minimumloon is. Wanneer een investeerder dus vindt dat zijn winsten in gevaar worden gebracht, dan kan hij een staat voor de rechtbank dagen in het kader van TTIP.

Voorbeelden van schadeclaims van multinationals binnen vrijhandelsverdragen zijn legio:
Zo eiste Philip Morris miljoenen euro van Uruguay in het kader van een vrijhandelsverdrag tussen Zwitserland en Uruguay , omdat het land afschrikwekkende foto’s op sigarettenpakjes plaatste uit gezondheidspreventie.

Nog niet zolang geleden eiste het Zweedse vattenfall ongeveer 4 miljard euro van de Duitse federale staat omdat die na de kernramp van Fukushima besliste af te stappen van kernenergie.

Met het TTIP zullen schadeclaims elkaar opvolgen omdat multinationals vinden dat hun belangen en hun winstmarges worden belemmerd door democratische wetgeving. Het ISDS is dan ook een aanval op onze democratie omdat het nationale wetgeving kan omzeilen en zelfs kan vernietigen als de investeerders in het gelijk worden gesteld.

Onze publieke diensten, zoals onze gezondheidszorg, zullen ook in gevaar komen wanneer Amerikaanse multinationals zoals Sodexo op de markt de concurrentie zullen aangaan met de publieke instellingen in het aanbieden van zorg, want binnen het TTIP worden ook gesprekken gevoerd om publieke domeinen open te stellen voor private marktwerking zoals bijvoorbeeld in de gezondheidszorg, openbaar vervoer en zelfs onderwijs. In de VS zijn deze domeinen allemaal geliberaliseerd. Dus als het speelveld ook volgens Amerikaanse standaarden wordt gelijkgetrokken, dan houd ik mijn hart vast. Zorg zal dan niet langer in dienst staan van de patiënt of van de bejaarde, maar in dienst van de rendementen.

Ook de gemeentes zoals de onze lopen het risico om een deel van hun autonomie te verliezen. Vandaag beschikken de lokale overheden bijvoorbeeld over het recht om pesticiden te verbieden in het beheer van hun groene ruimtes. Zelzate heeft ook de mogelijkheid om ethische, sociale of milieuvriendelijke voorwaarden toe te voegen als het een bestek opmaakt voor een openbare aanbesteding. Dit alles zou in vraag kunnen gesteld worden als er akkoorden komen die de vrije concurrentie en de belangen van multinationals hoog in het vaandel dragen. Het zorgt er dus voor dat de gemeentelijke zelfstandigheid en de lokale democratie wordt ondergraven.

Helaas is dit alles te weinig geweten onder de gewone man of vrouw in de straat. Daarom willen we een voorstel tot besluit maken om van Zelzate symbolisch een TTIP vrije gemeente te maken in de hoop dat dit handelsakkoord wat meer onder de aandacht komt. Informeren en bewustmaken over de gevaren van dit handelsakkoord is erg belangrijk.

Dit protest helpt. Reeds honderden gemeenten in België, Nederland, Duitsland,… verklaarden zich TTIP-vrij. Middenveldorganisaties en vakbonden betoogden in vele Europese landen. Dankzij al dat verzet is de stemming in het Europese parlement, gepland op 10 juni, niet doorgegaan. Laat ons daarom aansluiten bij het groeiend verzet tegen dit verdrag.

PVDA+ vraagt de stemming over volgende motie:

“De gemeenteraad van Zelzate beslist om van Zelzate een TTIP-vrije gemeente te maken.”

http://www.youtube.com/watch?v=cVs0aGCGEAk

Naar een nieuw Jeugdontmoetingscentrum?

Tijdens de recentste gemeenteraadszitting van 29/01/15 is het idee van een jeugdontmoetingscentrum terug nieuw leven in geblazen.

Door de aanpassing van het gemeentelijke reglement op de huur van zalen en het uitlenen van materiaal, komt het administratieve gebouw van infrax, gelegen in de Vredekaai, terug in de kijker om te bestemmen tot jeugdontmoetingsruimte.

Aangezien de huidige kantine van de Brandweer niet langer dienst kan doen als ontmoetingsruimte voor het verenigingsleven, werd gekozen om het infraxgebouw in het zalenreglement op te nemen.

Ziehier mijn tussenkomst uit de gemeenteraadszitting van 29/01/15 naar aanleiding van de wijziging van het zalenreglement:

Wij gaan als fractie akkoord met de huidige wijziging. Wij juichen toe dat het administratieve lokaal van het vroegere Infraxgebouw nu dienst zal doen als gemeentelijke zaal om ontmoetingsactiviteiten te organiseren (Misschien is dit wel een opstap voor de uiteindelijke inrichting van het jeugdontmoetingscentrum, want de plannen hiervoor zijn reeds uitgetekend en positief geadviseerd door de jeugdraad).

Wij hebben wel nog een bedenking bij het tarief voor de huur van de zaal. We hebben gemerkt dat de tarieven van het brandweerlokaal gewoon zijn overgenomen, terwijl de capaciteit van het aantal toegelaten personen is gehalveerd, net zoals de oppervlakte die bijna met 2/3 afneemt. Dit kan volgens ons niet de bedoeling zijn, tenzij het hier om een vergissing gaat natuurlijk.
In elk geval is de capaciteit van de polyvalente bibliotheekzaal vergelijkbaar met deze van het vroegere VEM-gebouw. Voor de bibliotheekzaal betaalt men dan zowel voor dag- als nachttarief 5 euro, terwijl men voor het lokaal van de VEM dan respectievelijk 50 en 75 euro zou betalen.

In elk geval wensen wij de opname van het infraxgebouw goed te keuren, met dien verstaande dat de tarieven worden aangepast naar analogie met de tarieven van het bibliotheekzaaltje.

De goedkeuring van de recentste wijziging neemt wel niet weg dat wij ons nog steeds niet kunnen vinden in de geest van het reglement. De verenigingen die aangesloten zijn bij de gemeentelijke adviesraden kunnen immers nog steeds niet gratis gebruik maken van de gemeentelijke zalen en dienen nog steeds zelf de stoelen en tafels op te halen en terug te brengen.

Wij zullen ons dus blijven verzetten tegen dit reglement, met die nuance dat we de wijziging die nu voorligt wel zullen goedkeuren, teneinde van het infraxgebouw een opstap te maken voor de realisatie van het uiteindelijke jeugdontmoetingscentrum

Verder diende ik ook een agendapunt in over de nog steeds niet toegankelijke containers voor het jeugdopbouwwerk, Mijn interventie zie je hieronder:

De containers die via de middenschool SV Zomergem werden geschonken aan het jeugdopbouwwerk, zijn nog steeds ontoegankelijk.

Zij werden geplaatst op 7juli 2014, maar staan nog steeds niet op de toegewezen plaats, ondanks de belofte dat deze containers operationeel zouden zijn voor de winter.
Een paar projecten van het jeugdopbouwwerk zijn nog steeds niet van start kunnen gaan en het zaaltje achter de bibliotheek is niet langer geschikt om de continuïteit van het jeugdopbouwwerk te garanderen wegens het polyvalent karakter van de zaal.

Als fractie vragen wij dan ook zo snel mogelijk een oplossing voor dit probleem, zodat de jeugdopbouwwerking in Zelzate een vaste stek heeft waarin ze activiteiten kan organiseren en van waaruit ze haar werking verder kan ontplooien, want het jeugdopbouwwerk is volgens ons van vitaal belang. Het geeft jongeren de kans om hun tijd te besteden op een zinvolle manier wanneer ze de weg niet vinden naar het aanbod van jeugd-en sportverenigingen.

Ik hoor dikwijls onze burgemeester zeggen dat veiligheid geen onderwerp mag zijn van besparingen, en we zijn het daarmee eens, maar wij beschouwen veiligheid wel als een breed begrip dat niet enkel gaat om het repressieve, maar ook om het preventieve. Vandaar dat het jeugdopbouwwerk zo belangrijk is, het moet volgens ons deel uitmaken van een jeugdbeleid en bij uitbreiding ook van een veiligheidsbeleid.

Je hebt als beleid vaak twee opties. De andere kant op kijken en meer repressie organiseren als jongeren zich misdragen. Je kan dan Gas-boetes uitschrijven, hen laten berechten via snelrechtprocedures en ze tijdelijk isoleren van de samenleving, je kan camera’s plaatsen en meer blauw laten patrouilleren…

Of je kan investeren in het sociaal weefsel. Daarom is het jeugdopbouwwerk zo fundamenteel, omdat het jongeren tracht te ‘empoweren’ door hen te omkaderen, te begeleiden en verantwoordelijkheid te geven. Door hen het gevoel te geven dat ze daadwerkelijk iets betekenen en een zekere verantwoordelijkheid kunnen dragen, krijgen ze terug het gevoel dat ze er bij horen.

Vandaar dat het jeugdopbouwwerk meer is dan tijdelijke overlastbestrijding, het is een investering in ons sociaal weefsel om bronnen van geweldpleging of vandalisme in de kiem te smoren. Wij verzoeken het college daarom zo snel mogelijk werk te maken van de toegang tot de containers van het jeugdopbouwwerk.

containers jeugdopbouwwerk

containers jeugdopbouwwerk

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20150713_01775151

Comac Zelzate, de jongerenorganisatie van PVDA+, sensibiliseert scholieren

Dag toekomstmaker,

Wil je later graag verder studeren aan de hogeschool of universiteit?
Ga je graag naar de scouts of de Chiro?
Organiseer je soms graag een activiteit of evenement en doe je daarbij beroep op de jeugddienst van jouw gemeente of stad?
Ga je graag eens naar een toneelvoorstelling of een concert?
Wil je later graag een kwaliteitsvolle en goed betaalde job?

Wij denken alvast van wel, maar de huidige regering Michel I denkt daar anders over

- Zij wil graag besparen op onderwijs en laat het inschrijvingsgeld voor de hogeschool of universiteit stijgen tot 890 euro voor niet-beursstudenten.

- Zij zal schrappen in haar toelages aan jeugdverenigingen zoals de Scouts en de Chiro

- Zij zal subsidies laten dalen voor alle jeugddiensten in alle Belgische gemeenten en steden

- Zij zal de subsidies voor cultuur verminderen waardoor een ticket voor een concert of een theatervoorstelling duurder zal worden

- Zij schaft de wachtuitkering af voor schoolverlaters die geen job vinden en jaagt liever op werkloze jongeren dan zelf voor jobs te zorgen.

De regering vindt andere zaken belangrijk. Zij wil de miljonairs verder in de watten leggen en de besparingen laten ophoesten door de gewone werkende mensen, jongeren, zieken, gepensioneerden en werklozen. Dit kan zo niet blijven doorgaan. Vorig jaar kwamen in ons land 12.000 euromiljonairs bij en betalen de 100 meest winstgevende bedrijven in dit land bijna geen belastingen. Bovendien sluizen de rijkste families en de meest winstgevende multinationals hun winsten weg naar belastingsparadijzen, zoals Luxemburg of de Kaaimaneilanden.

Kom ons dan niet zeggen dat er geen geld is voor cultuur, onderwijs, jeugd en werkgelegenheid!
Kom ons dan niet zeggen dat wij boven onze stand hebben geleefd!
Kom ons dan niet zeggen dat er geen alternatief is!

Wij zijn Comac Zelzate, de jongerenorganisatie van de linkse partij PVDA+ Wij laten het hier niet bij en protesteren met klem tegen de verhoging van het inschrijvingsgeld in het hoger onderwijs en de besparingen in het secundair en basisonderwijs. De regering investeert liever in oorlog, door de aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen ter waarde van 6 miljard euro, dan in leerkrachten, schoolgebouwen en beter onderwijs! Dit stuit ons tegen de borst!

besparingen op onderwijs

Neem daarom deel aan het sociaal verzet tegen deze rechtse kille regering die liever bespaart op jeugd dan dat ze er in investeert!

Op 15 december wordt er terug gestaakt, maar nu in het hele land. Misschien ook wel op jouw school. Comac bezoekt verschillende piketten om solidair te zijn met de stakers.

comac zelzate

SAM_1616

Actie voor behoud van het gratis containerpark in Zelzate op 03/05/14

Deze voormiddag om 9.00Hr verzamelde de PVDA+ aan de in-en uitgang van het recyclagepark te Zelzate om er te protesteren tegen het betalend maken van het containerpark. Het bestuur voert hiermee een nieuwe belasting in en laat de recyclerende burger betalen voor de afschrijving van 2 dure weegbruggen ( 130.000 euro ). Veel Zelzatenaren zullen vanaf nu niet langer positief geprikkeld worden om hun afval te recycleren en aan te voeren op het containerpark, want dit wordt niet langer beloond ( kosteloos), maar bestraft ( nieuwe belasting). Het bestuur had er beter aan gedaan om identiteitskaartcontrole aan de ingang van het containerpark op te voeren om het afvaltoerisme uit andere gemeentes tegen te gaan. Dit zou al een gevoelige daling van het aangeboden afval opleveren en scheelt een pak in de verwerkingskosten.

Zie hieronder de belangrijkste argumenten waarom wij tegen een betalend containerpark zijn, op basis van de commissie van 11/02/14:
1) De logische opeenvolging van een voorbereidende commissie, beraadslaging in gemeenteraad en communicatie via de pers wordt eens te meer door het college niet gerespecteerd, wat maakt dat deze commissie de zoveelste is in de categorie “vijgen na Pasen” na Rosteijne en het éénrichtingsverkeer in de E.Caluslaan. Democratie na datum dus. Men belegt een commissie wanneer de weegbrug reeds door de gemeenteraad werd gejaagd wat ons voor voldongen feiten stelt en deze schijncommissie dus overbodig maakt

2) Er is geen draagvlak voor het betalend maken van het containerpark ( reeds 1500 petities opgehaald tegen betalend maken van containerpark )

3) De vervuiler betaalt niet, maar de burger die recycleert wordt hier gestraft. De Zelzatenaar is één van de best recyclerende Vlamingen, door het gratis containerpark ( positieve stimulus om te recycleren) nu is er een negatieve prikkel: recyclage wordt blijkbaar niet langer beloond, maar belast, wat sluikstorten stimuleert

4) In een artikel van het Nieuwsblad van 8 januari staat te lezen dat door verhoogde controles van de identiteitskaart aan de ingang van het recyclagepark afvaltoerisme heel efficiënt kan worden tegengegaan en ontraden. In het artikel staat letterlijk, ik citeer: ‘Er zijn al behoorlijk veel weigeringen geweest en dat betekent dat de kans nu groter is dat er enkel nog Zelzaats afval afgegeven wordt en dat zal hopen schelen in de verwerkingskosten’, legt Dirk Strubbe van de afvalintercommunale IDM uit’. Dit veegt alle vorige argumenten van dit college van tafel wanneer zij de kostelijke weegbruggen ten bedrage van 132.000 euro noodzakelijk achten om het afvaltoerisme tegen te gaan. Dit werd door onze fractie meermaals aan de kaak gesteld in vorige zittingen. Deze dure weegbruggen schieten hun doel dus voorbij

5) Het ware dus beter geweest om eerst een bepaalde periode met de huidige infrastructuur en personeel de controle aan de ingang op te voeren en daarna te evalueren, zoals Mr Strubbe in het artikel ook aangeeft ( een aanzienlijke daling in aangeboden afval en dus ook lagere verwerkingskost) en dan pas een commissie te organiseren. Maar helaas stapte men eerst naar de pers om te melden dat het containerpark betalend wordt, jaagde men dan de weegbruggen door de gemeenteraad en belegt men nu een commissie. Men is dus niet bekommerd om het afvaltoerisme, men wil de Zelzatenaar enkel nog meer op kosten jagen. Men kan nu ook elk jaar de verschillende tarifering per categorie verhogen, naar analogie met de ophaling van grofvuil, allemaal onder het mom van de vervuiler betaalt.

6) In het huidige reglement staat ook dat mensen buiten Zelzate mits het aanschaffen van een pas van 25 euro eveneens toegang hebben tot het recyclagepark, tegen hetzelfde tarief behalve dan die van de gratis afvalfractie, die 0.5 euro/kg bedraagt. Dit is vrij ironisch gezien men met deze maatregel eigenlijk de mensen buiten Zelzate tot 300 kg afval per 0.1 euro/kg kan laten aanbieden vooraleer het duurder wordt dan bij de Zelzatenaar, want die betaalde een milieubelasting van 55 euro om de eerste 500 kg gratis te kunnen deponeren. Een beetje wrang als men oorspronkelijk het afvaltoerisme wilde tegengaan terwijl een deel van de Zelzatenaren meer zal betalen voor hun aangevoerde afval dan mensen die buiten Zelzate komen.

7) Het luik ‘betreding van het recyclagepark’ in het nieuwe reglement is te gek voor woorden, men dient 3 aparte fracties achtereenvolgens aan te bieden om te vermijden dat men bij het wegen getarifeerd zal worden volgens de hoogste categorie. Dit zal op drukke momenten, bv. op zaterdagmiddag, een ware heksenketel worden, waar je misschien beter een politieagent zal laten aantreden om het op-en afrijden in goede banen te leiden. Dit is nogmaals een argument voor het invoeren van een beurtenkaart, waar mensen niet op basis van het gewicht, maar op basis van een vast aantal beurten hun afval gratis kunnen aanbieden, wat overigens binnen de krijtlijnen van het Vlarema blijft. In combinatie met identiteitscontroles bespaart ons dit 2 dure weegbruggen, verkeerschaos op het recyclagepark, een afname in het afvaltoerisme en een gemeente waar de stimulans tot sluikstorten wordt weggenomen.

8) Daarnaast heb ik ook vragen bij de afname van de afvalstroom in Lochristi sinds de invoering van de weegbrug op 1 januari 2011. In vergelijking met 2010 zien we een afname van 200 kg aangevoerd afval per persoon. Waar is dat afval naartoe? Alleszins geen afvaltoerisme in Zelzate, want het aangevoerde afval neemt zelf af in 2012. Dit bewijst dat het sluikstorten is toegenomen, waar jammer genoeg ook een maatschappelijke kost tegenover staat